Àrees de treball

Àrea de Gestió

Àrea de Gestió

Serveis que oferim

 • Project Manager.
 • Certificació LEED.     - NOU SERVEI -

             

 • Direcció d’obres d’edificació i urbanització.
 • Assistència tècnica en obra. Control d’execució segons CTE.
 • Planificació temporal d’obres i seguiment econòmic.
 • Desenvolupament de projectes executius. 
 • Llibre de l’edifici i Manual d’us i manteniment.
 • Topografia.
 • Assessorament tècnic CTE a projectes.
 • Dictàmens pericials o arbitrals.
 • Projectes d’obra.

fotos188485.jpg

Àrea de Rehabilitació

Àrea de Rehabilitació

Serveis que oferim

 • Projectes de rehabilitació i reforma. Adequació d’edificacions.
 • Inspecció Tècnica d’Edificis. (ITE).
 • Treballs de diagnosi prèvia. 
 • Informes, dictàmens i estudis patològics.
 • Termografia aplicada a la edificació i industria.

                      flir0253.jpg     flir0263.jpg

 • Manual d’ús i manteniment de l’edifici, preparació del Llibre de l’edifici o documents parcials que el formen.
 • Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats (2a ocupació).

pan01.gif 

Eficiència energètica i medi ambient

Eficiència energètica i medi ambient

Serveis que oferim

 • Certificació LEED.     - NOU SERVEI -
 • Auditories energètiques:  Anàlisi funcional, mesurament i control. Estudi de contractes de subministraments.
 • Qualificació i certificació de l’eficiència energètica dels edificis.
 • Termografia aplicada a la edificació i indústria.  - NOU SERVEI -

flir0127.jpg  flir0608.jpg  flir0299.jpg  

 

 • SIGTA  Sistema Integrat de Gestió per Treballs amb Amiant. (RD 396/2006): Identificació de materials en obra. Extracció de mostres i anàlisi en laboratori. Projecte i elaboració del Pla de Treball.  Contractació dels treballs amb empresa inscrita en el RERA.
 • Gestió de residus d’obra.

ISO 9001-14001

ISO 9001-14001

Per què certificar?

En els temps que corren, amb menor demanda i major competència, les exigències dels nostres clients son majors.

Els negocis es guanyen  o perden en la mesura que les empreses poden demostrar la seva capacitat d’assolir major eficàcia i eficiència en la entrega dels seus productes.

 

Beneficis de la certificació

 • Compliment de la política de qualitat i dels objectius de la organització.
 • Millores en el rendiment de la qualitat.
 • Referent actiu i sistemàtic amb els canvis del mercat.
 • Satisfacció del client.
 • Transparència i qualitat dels processos interns.
 • Prevenir en lloc de corregir.
 • Reducció dels temps i costos.

 

CONSULTORIA  ·  FORMACIÓ  ·  OUTSOURCING
 
La gestió d’un sistema de qualitat aporta el marc que necessita per supervisar i millorar la producció en el treball.
 
El nostre equip format per professionals qualificats li assessoraran en la implantació de Sistemes de Gestió de Qualitat.

Àrea de Seguretat

Àrea de Seguretat

La Seguretat i Salut en el treball es avui dia un dels aspectes més importants i amb alt grau de Desenvolupament entre les polítiques de la UE i en suspensió en Estats Membres.

 

Serveis que oferim

 • Estudis i Plans de Seguretat.
 • Coordinació de seguretat en obres.
 • Avaluació de riscos en obra, centres de treball, empreses.
 • Plans d’Emergència i Prevenció d’Incendis.
 • Assessorament legislatiu i tècnic.
 • Inspeccions i procediments de seguretat.
 • Integració, organització i estratègia en la gestió empresarial de la seguretat.