Àrees de treball

Àrea de Gestió

Serveis que oferim                                                                                                                                                                         

 • Project Manager.                                    
 • Direcció d’obres d’edificació i urbanització.
 • Assistència tècnica en obra. Control d’execució segons CTE.   
 • Planificació temporal d’obres i seguiment econòmic.
 • Desenvolupament de projectes executius. 
 • Llibre de l’edifici i Manual d’us i manteniment.
 • Topografia.
 • Assessorament tècnic CTE a projectes.
 • Dictàmens pericials o arbitrals.
 • Projectes d’obra.

fotos188485.jpg

Àrea de Rehabilitació

Serveis que oferim

 • Projectes de rehabilitació i reforma. Adequació d’edificacions.
 • Inspecció Tècnica d’Edificis. (ITE).
 • Treballs de diagnosi prèvia. 
 • Informes, dictàmens i estudis patològics.
 • Termografia aplicada a la edificació i industria.

                      flir0253.jpg     flir0263.jpg

 • Manual d’ús i manteniment de l’edifici, preparació del Llibre de l’edifici o documents parcials que el formen.
 • Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats (2a ocupació).

pan01.gif 

Eficiència energètica i medi ambient

Serveis que oferim

 • Certificació LEED.     - NOU SERVEI -
 • Auditories energètiques:  Anàlisi funcional, mesurament i control. Estudi de contractes de subministraments.
 • Qualificació i certificació de l’eficiència energètica dels edificis.
 • Termografia aplicada a la edificació i indústria.  - NOU SERVEI -

flir0127.jpg  flir0608.jpg  flir0299.jpg  

 

 • SIGTA  Sistema Integrat de Gestió per Treballs amb Amiant. (RD 396/2006): Identificació de materials en obra. Extracció de mostres i anàlisi en laboratori. Projecte i elaboració del Pla de Treball.  Contractació dels treballs amb empresa inscrita en el RERA.
 • Gestió de residus d’obra.

Àrea de Seguretat

La Seguretat i Salut en el treball es avui dia un dels aspectes més importants i amb alt grau de Desenvolupament entre les polítiques de la UE i en suspensió en Estats Membres.

 

Serveis que oferim

 • Estudis i Plans de Seguretat.
 • Coordinació de seguretat en obres.
 • Avaluació de riscos en obra, centres de treball, empreses.
 • Plans d’Emergència i Prevenció d’Incendis.
 • Assessorament legislatiu i tècnic.
 • Inspeccions i procediments de seguretat.
 • Integració, organització i estratègia en la gestió empresarial de la seguretat.