Aprovat el NOU DECRET D'HABITABILITAT

01/01/2013
El Decret 141/2012, de 30 d’octubre regula les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
HABITATGES PREEXISTENTS
 
Canvi important en el llindar màxim d’ocupació. Segons l’article 4, es fixa el nombre màxim en funció del nombre d’habitacions i la superfície d’aquestes, amb aplicació dels paràmetres següents: 
  • 1 persona per habitació  ≥ 5 m² 
  • 2 persones per habitació  ≥ 8 m² 
  • 3 persones per habitació  ≥ 12 m² 
  • 2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espai d’us comú. 
Representa un canvi significatiu la distinció que fa el Decret entre els  habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1.984 i els posteriors, que es revisaran en relació al Decret vigent en cada cas. Això és, condicions d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció dels Decrets publicats els anys 1984, 1995, 1999, 2003 i el fins ara recent de 2009.
 
Els habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984 es verificaran segons les especificacions de l’annex 2 del Decret 141/2012.
 
Es regularitza també el model de certificat d’habitabilitat, el model de certificat d’idoneïtat i la documentació complementària que l’ha d’acompanyar .
 
Conviuran dos tipus de certificat de segona ocupació en relació a les característiques de l’habitatge:
  1. Certificat d’idoneïtat per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 i que no disposin de cèdula d’habitabilitat.
  2. Certificat d’habitabilitat de segona ocupació per habitatges preexistents, amb cèdula d’habitabilitat de primera ocupació, o sense cèdula si estan construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984.
Tant en una cas con a l’altre, el certificat s’haurà d’acompanyar dels documents necessaris a efectes acreditatius de l’antiguitat de ’habitatge. Tots els models incorporen com a novetat que  no s’admetran certificats amb una antiguitat superior als 12 mesos.
 
Pel que fa al contingut dels certificats. Si be el certificat d’habitabilitat no canvia de manera significativa, el certificat d’idoneïtat és a la pràctica un certificat de solidesa de l’edifici del qual forma part l’habitatge inspeccionat. El certificat d’idoneïtat reflectirà que -llevat de vici ocult o causa sobrevinguda-, es dedueix que la construcció que conforma o afecta l’habitatge reuneix  les condicions de solidesa i seguretat suficients per al fi al què se’l pretén destinar. 
 
 
HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ
 
Els projectes visats abans de l’entrada en vigor d’aquest decret i quan la sol·licitud de llicència es demani abans d’un any del visat es regiran pel decret 55/2009 vigent fins ara. 
 
Superfície útil: Es computa els espais sota coberta amb pendent igual o superior a 45º i amb alçada superior a 1,5 m. 
 
Els edificis plurifamiliars han de disposar d’itinerari accessible (abans era practicable) per a tots els habitatges. 
 
Ascensors: Es modifiquen els criteris ampliant el nombre de supòsits. S’admet la provisió d’espai per a edificis de baixos mes 2 plantes amb un màxim de 4 habitatges exclosos els de planta baixa. 
 
Alçada mínima: No s’esmenta, a diferencia de l’anterior que la fixava en 2,70 m entre forjats. Es manté la mínima lliure de 2,50 m.  
 
Superfície útil mínima: es redueix de 40 a 36 m2.
 
Habitacions: només fixa la superfície mínima en 6 m2.